• บริษัท แทคซ์แอคเค้านท์เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

  บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนธุรกิจ

บริษัท แทคซ์แอคเค้านท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

บริการรับทำบัญชีรายเดือน-รายปี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนธุรกิจ ติดต่อประสานงานหน่วยราชการ รวมถึงระบบการทำงานต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการดำเนินการอย่างถูกต้อง และโปร่งใส มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพบริการ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า หาวิธีการและทางออกที่เหมาะสม สามารถนำไปรับปรุงและใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ดำเนินการในรูปแบบ “บริษัทรับทำบัญชี”
ร่วมแสดงความคิดเห็น รับฟังเหตุผลของผู้ประกอบการ
บริการตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง
จัดทำบัญชีตามมาตรฐาน
ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน
ราคาคุณภาพ บริการที่เหมาะสม
หมดกังวลเรื่องการรับ-ส่งเอกสาร ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถใช้บริการขนส่งได้ทั่วประเทศ

บริการของสำนักงาน

บริการจัดทำบัญชีรายเดือน

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (...1, 3, 53)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (..30)
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • บันทึกรายค้าต่างๆของกิจการ
 • นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลบุคคลธรรมดากลางปี(...51, ...94)
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการปิดงบการเงินและตรวจสอบบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ตามมารฐานการสอบบัญชี
 • ยื่นแบบงบการเงิน และภ...50 เพื่อเสียภาษี

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • จองชื่อบริษัท
 • จองคิววันที่ไปยื่นจดทะเบียนธุรกิจ
 • จัดทำเอกสารในการดำเนินการจดทะเบียน
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง
 • ดำเนินการขอรหัสยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต
 • ลงลายมือชื่อผู้ทำบัญชีสำหรับจดทะเบียน

โปรโมชั่น

สำหรับลูกค้าใหม่เพียงจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

🆓 ตรายางหมึกในตัว จำนวน 1 อัน

🆓 ป้ายชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 ป้าย

🆓 วาดแผนที่บริษัท

🆓 แบบฟอร์มกำกับภาษี

🆓 ขอรหัสยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต (กรมสรรพากร)

🆓 ค่าบริการทำบัญชี 1 เดือน

🆓 บริการรับส่งเอกสารบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

*** สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถใช้บริการขนส่งได้ทั่วประเทศ (ไปรษณีไทย, เคอรี่ ฯลฯ)

สำหรับลูกค้าที่ย้ายที่ทำบัญชี มาทำบัญชีกับเรา

*** ลูกค้าที่ย้ายที่ทำบัญชีมาทำกับเรา

🆓 ค่าบริการทำบัญชี 1 เดือน

🆓 ค่าบริการทำบัญชีเดือนที่ 2 ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ลดทันที 15%

🆓 บริการรับส่งเอกสารบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน

 • จำนวนรายการเอกสาร/เดือน
 • ไม่มีรายการ
 • 1-80 รายการ
 • 81-160 รายการ
 • 161-240 รายการ
 • 241-320 รายการ
 • 321-400 รายการ
 • 401-480 รายการ
 • 481-560 รายการ
 • 561-640 รายการ
 • 641-720 รายการ
 • 721-800 รายการ
 • ค่าบริการ(บาท)
 • 500 บาท
 • 2,000 บาท
 • 2,500 บาท
 • 3,000 บาท
 • 3,500 บาท
 • 4,000 บาท
 • 4,500 บาท
 • 5,000 บาท
 • 5,500 บาท
 • 6,000 บาท
 • 6,500 บาท
 • หมายเหตุ
 • ยื่น ภ.พ.30 แบบไม่มีรายได้(เก็บล่วงหน้า 3 เดือน)

ค่าบริการปิดงบการเงินและตรวจสอบบัญชี

 • รายได้ / ปี
 • งบเปล่า-งบเลิก (ไม่มีรายได้)
 • รายได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 7,000,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 25,000,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 50,000,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 75,000,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 100,000,000 บาท
 • ค่าตรวจสอบบัญชี(บาท)
 • 10,000 บาท
 • 22,000 บาท
 • 27,000 บาท
 • 31,000 บาท
 • 36,000 บาท
 • 42,000 บาท
 • 47,000 บาท
 • 57,000 บาท
 • 97,000 บาท

ค่าบริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • รายการ
 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด
 • จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆ เริ่มต้น
 • ค่าบริการ (บาท)
 • 15,000 บาท
 • 12,000 บาท
 • 3,000 บาท
 • ตรายาง
 • ป้ายบริษัท

อัตราค่าบริการด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชีข้างต้น อาจมีการปรับลด-เพิ่ม ตามประเภทธุรกิจ ลักษณะของกิจการ ปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของธุรกิจ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่เสนอมาเบื้องต้น

ติดต่อเรา

เราบริษัท แทคซ์แอคเค้านท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ดูแลทุกคนให้เหมือนการให้บริการในครั้งแรก